Kalorynka                  Skontaktuj się z nami!

Nie pamiętasz hasła?

Regulamin

Definicje

Poniższym wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:

 1. eHealth Polska eHealth Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą z siedzibą w Warszawie (00-743), ul. Nabielaka 6/6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy - Rejestrowy pod numerem KRS 0000327001
 2. Serwis Kalorynka.pl - platforma informacyjno-informatyczna dostępna w sieci Internet, której operatorem jest eHealth Polska.
 3. Regulamin - niniejszy dokument.
 4. Użytkownik - osoba, która korzysta z Serwisu Kalorynka.pl.
 5. Usługi informacyjne - udostępnianie treści na żądanie Użytkownika;
 6. Usługi pomocnicze - opracowanie indywidualnych systemów żywienia na indywidualne żądanie Użytkownika.

Postanowienia ogólne

 1. Poprzez korzystanie z Serwisu Kalorynka.pl Użytkownik potwierdza akceptację treści postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania ich w przyszłości.
 2. eHealth Polska zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu Kalorynka.pl do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez eHealth Polska jak i podmioty trzecie.
 3. eHealth Polska zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu Kalorynka.pl w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

Warunki techniczne świadczenia usług

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: hardware, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie wymagane przez Usługi.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu Kalorynka.pl.
 2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług pomocniczych podlega postanowieniom określonym w zakładce "Jak to działa"

Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu Kalorynka.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
 2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu Kalorynka.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Postępowanie rejestracyjne tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać na adres e-mail kalorynka@kalorynka.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

Odpowiedzialność eHealth Polska za korzystanie przez użytkownika z serwisu Kalorynka.pl

 1. eHealth Polska zastrzega, że korzystanie z Serwisu Kalorynka.pl następuje wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Użytkownicy niepełnoletni korzystać mogą z Serwisu Kalorynka.pl wyłącznie za wiedzą rodziców lub opiekunów.
 3. eHealth Polska nie świadczy usług zdrowotnych. eHealth Polska udostępnia jedynie narzędzia ułatwiające osiągnięcie pożądanych przez "przeciętnego" odbiorcę celów dietetycznych. Osiągnięcie pożądanych przez "przeciętnego" odbiorcę celów dietetycznych wymaga korzystania przez odbiorcę diety z nadzoru lekarza.
 4. eHealth Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej:
  • za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Kalorynka.pl;
  • za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu Kalorynka.pl;
  • za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Kalorynka.pl;
  • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
  • zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem Kalorynka.pl za pomocą odnośników (linków);
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  • korzystanie z Serwisu Kalorynka.pl przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • błędy lub pomyłki w Serwisie Kalorynka.pl.
 5. Pozostałe zastrzeżenia dotyczące odpowiedzialności eHealth Polska znajdują się w Polityce Prywatności.

Prawa własności intelektualnej

Zastrzeżenia dotyczące praw własności intelektualnej znajdują się w Polityce Prywatności.

Gwarancja

eHealth Polska gwarantuje Użytkownikom Serwisu Kalorynka.pl prawo do kolejnych 3 miesięcy Usług doradczych gratis jeżeli przez okres pierwszych 3 miesięcy Użytkownik nie uzyskała zakładanych przez niego efektów.

Ochrona danych osobowych

Zastrzeżenia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności.

Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez eHealth Polska do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik

eHealth Polska zastrzega, że Użytkownicy są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy haseł, zapewniających im dostęp do Serwisu Kalorynka.pl a jakiekolwiek udostępnianie ich do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko Użytkownika.

Zastrzeżenia dotyczące korzystania przez eHealth Polska z technologii cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2009r.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
 3. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu Kalorynka.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.